Algemene voorwaarden

Toepassing en definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Easycopters: de heer Koen Henderickx, wonende te Moeskroenstraat 460, 8930 Menen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0598.696.074, met BTW-nummer BTW BE0598.696.074, handelend onder de handelsnaam “Easycopters”.

GSM: +32 476 607 539

Website: www.easycopters.be

E-mail: info@easycopters.be

De Opdrachtgever of Opdrachtgevers: de natuurlijke perso(o)n(en), rechtsperso(o)n(en) of organisatie(s) die gebruik maakt (maken) van de dienstverlening van Easycopters, alsook eventuele verbonden en geassocieerde ondernemingen of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.

Partij(en): Easycopters en/of de Opdrachtgever(s).

Opdracht: de online of offline diensten, leveringen van goederen, werkzaamheden enz. waarop de overeenkomst  betrekking heeft, zoals, doch niet beperkt tot, bijvoorbeeld een fotosessie, videoreportage, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s) enz. De Opdracht wordt in meer detail beschreven in de offerte onder “OMSCHRIJVING OPDRACHT”.

Prijs: de vergoeding voor de Opdracht, met uitzondering van eventuele kosten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Easycopters (waaronder, doch niet beperkt tot, activiteiten, dienstverlening, prijsopgaven, offertes, afspraken, overeenkomsten enz.) en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Easycopters en de Opdrachtgever. Het geven van een Opdracht impliceert dat de Opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van en sluiten alle voorwaarden, welke door de Opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld, uit.

Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn ten behoeve van Easycopters, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Easycopters werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering door Easycopters van enige opdracht ingeschakeld zijn en voor alle personen voor wier handelen of nalaten Easycopters aansprakelijk zou kunnen zijn, waaronder, doch niet beperkt tot bijvoorbeeld een figurant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen, in vakjargon ook model of fotomodel genoemd


Uitvoering van de opdracht

Easycopters verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

Uit alle gemaakte beelden maakt Easycopters een selectie. Beelden die de selectie niet haalden of onbewerkte beelden kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen kunnen verkregen worden op aanvraag.

Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur en de aard van Opdracht en andere variabelen

Easycopters heeft het recht om alles dat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

De Opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de Opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van Easycopters voor wat betreft de goede uitvoering van de Opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.
 

Bewaring en oplevering

Beelden worden in maximale resolutie opgeleverd in JPG- of MP4 formaat via WeTransfer of vergelijkbare diensten.
Alle beelden die door Easycopters werden gemaakt, worden minimaal 365 dagen na factuurdatum digitaal bewaard.
 

Facturatie en betaling

Facturen worden enkel elektronisch verstuurd.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Easycopters behoudt zich het recht haar verrichtingen op te schorten tot de betaling geregeld is en om elke latere bestelling te weigeren of aanvaarding ervan te laten afhangen van het leveren van voldoende garanties.

Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen namens Easycopters ter incasso van haar vordering, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Zo lang de Opdrachtgever niet de volledige Prijs, met eventuele bijkomende kosten, heeft voldaan, behoudt Easycopters zich de volledige eigendom van de in kader van de Opdracht gepresteerde diensten en/of goederen. Tot op het moment van de voldoening van de volledige Prijs mag de mag de Opdrachtgever op geen enkele wijze gebruik maken van de in het kader van de Opdracht geleverde producten c.q. diensten.

 

Klachten en betwistingen

Eventuele klachten of betwistingen met betrekking tot door Easycopters in het kader van de Opdracht geleverde diensten en/of producten, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na respectievelijk levering van de diensten en/of producten, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur via aangetekend schrijven, door de Opdrachtgever aan Easycopters te worden gemeld onder opgave van relevante feiten en omstandigheden.

Het indienen van een klacht bevrijdt de Opdrachtgever niet van zijn betalingsplicht. Als de klacht gegrond is, is de waarborg op de goederen beperkt tot, ofwel, de kosteloze vervanging van de goederen of diensten die door Easycopters als gebrekkig worden erkend, ofwel, de terugbetaling van de Prijs van de bestelling, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen.

Indien ingevolge huidig artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de onder de Opdracht aangekochte diensten en/of goederen. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Easycopters en op de wijze zoals door haar aangegeven.


Overmacht

Onder overmacht is sprake in het geval van:

overlijden van Opdrachtgever(s), betrokkenen of een familielid in de 1e of 2e graad.
acute ziekenhuisopname van de Opdrachtgever(s) of betrokkene(n).

Onder overmacht in kader van deze algemene voorwaarden wordt onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Easycopters of de Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Easycopters of de Opdrachtgever niet in staat is de verplichtingen na te komen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, geldt als overmacht verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de Opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen.

Bij overmacht heeft Easycopters het recht om de uitvoering van de Opdracht met de duur van de overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Easycopters in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

Voor zover Easycopters ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Easycopters gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

In geval van overmacht zal Easycopters de reeds gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen, waaronder eventuele reis- en verblijfkosten.
 

Ontbinding

Onverminderd hetgeen elders bepaald in onderhavige algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door de ontbinding worden bestaande vorderingen vanwege Easycopters onmiddellijk opeisbaar.

 

Recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen Easycopters en de Opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Easycopters bevoegd.

 

Concessie van auteursrechten

In het kader van onderhavige Opdracht zal Easycopters auteursrechtelijk beschermde werken creëren en/of ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever. Deze kunnen de vorm aannemen van, doch zijn geenszins beperkt tot, foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, die beschermd zijn onder het Wetboek van Economisch Recht (hierna de “Werken”).

Ingevolge artikel XI.165, §1, eerste lid van het Wetboek van Economisch Recht, heeft Easycopters, als auteur van de onder onderhavige Opdracht gecreëerde auteursrechtelijk beschermde Werken, alleen het recht om voormelde Werken op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.

In het kader van onderhavige Opdracht verleent Easycopters aan de Opdrachtgever het recht om de Werken onbeperkt in de tijd te gebruiken.

De vergoeding voor voormelde concessie van auteursrechten is begrepen in de Prijs verschuldigd door de Opdrachtgever aan Easycopters voor de Opdracht.

Voormeld gebruiksrecht kan door de Opdrachtgever niet worden overgedragen aan derden, tenzij Easycopters daar expliciet toestemming voor geeft.

Ook behoudt Easycopters zich steeds het recht voor om het beeldmateriaal steeds zelf te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals – doch niet beperkt tot – promotionele doeleinden.

Indien Easycopters een inbreuk inzake onderhavig artikel 11 door de Opdrachtgever constateert zal per gepleegde inbreuk een forfaitaire boete van 1.000 Euro in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt Easycopters zich het recht voor om (al dan niet in rechte) een schadevergoeding te eisen uit hoofde van de inbreuk op onderhavig artikel 11. Een eventuele boete en/of schadevergoeding zal direct opeisbaar zijn.

De Opdrachtgever vrijwaart Easycopters voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Easycopters geleverde Werken aan te brengen, tenzij dit voorafgaandelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Easycopters is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, enz. wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken enz. afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in de Prijs. Desgevallend zal de Opdrachtgever Easycopters vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens Easycopters ingevolge de exploitatie van het auteursrechtelijk beschermde materiaal door de Opdrachtgever.

 
 
 
 
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×